Predstavitev predmeta Osnove elektrotehnike 1 za  univerzitetni študij

predavatelj: Prof. Dr. Dejan Križaj

 

Snov predmeta

Predmet Osnove elektrotehnike 1 obravnava osnovne pojme, ki jih potrebujemo za osnovno razumevanje električnih pojavov. Začnemo s pojmi kot so električni naboj (elektrina) in tok. Že pri tem poglavju bomo spoznali, da za pravilno obravnavanje teh veličin potrebujemo matematične operacije kot so odvod in integral. Večina vas te operacije pozna že iz srednje šole, ne pa nujno vsi in ne nujno, da jih znate tudi uporabiti. Zato bomo v začetku temu namenili nekoliko več pozornosti. Eno je matematično razumevanje/računanje, drugo pa je matematične formulacije uporabiti za opis fizikalnih pojavov. Tu je potreben ustrezen miselni preskok, če nam uspe, smo na pravi poti. Sila med naboji enakega predznaka je odbojna, med naboji nasprotnega predznaka pa privlačna. Te sile opisuje Coulombov zakon in je osnova za razumevanje delovanja električnih sil. Ker pa je običajno potrebno upoštevali vpliv množice nabojev, jee potrebno vpeljati nove koncepte kot so različni tipi porazdelitve nabojev. Nato sledi razlaga pojma električne poljske jakosti, potenciala, napetosti, kapacitivnosti, energije, itd, itd. Veličin, ki jih potrebujemo za razlago električnih pojavov je veliko in so med seboj smiselno povezane. Vse to bomo spoznali pri tem predmetu. Ob koncu semestra bomo obravnavavali še enosmerna električna vezja. To bo predpiprava za predmet Osnove elektrotehnike II, ki ga poskušate v drugem semestru in "pokrije" še izmenična vezja, magnetne pojave in prehodne pojave. 

 

Razdelitev predmeta

Predmet Osnove elektrotehnike 1 je sestavljen iz treh sklopov:

    1. Predavanja
    2. Auditorne vaje
    3. Laboratorijske vaje

Predavanja so 2x tedensko in so ključna za razumevanje snovi in kasneje tudi za uspešno opravljanje izpita.

Auditorne vaje so namenjene obnovi predavanj in predvsem vajam z reševanjem nalog, ki so podobne, kot jih kasneje srečate na kolokvijih in izpitih. Na auditornih vajam boste enkrat na teden pisali teste za sprotno preverjanje znanja, ki pa je predvsem namenjeno lastnemu ocenjevanju in pridobivanju občutka za reševanje kolokvijskih in izpitnih nalog. Bo pa potrebno določen procent nalog pravilno rešiti, da boste imeli priznane t.i. sprotne obveznosti. Pri auditornih vajah ste razdeljeni v skupine po abecedi. Menjava skupine je možna s pisno prošnjo, ki jo naslovite name (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). V njej opišite iz katere skupine bi se premestili v katero in predvsem ZAKAJ. Pri auditornih vajah imamo nekaj več maneverskega prostora, pri laboratorijskih pa nekaj manj, ker so vezane na število eksperimentov, ki jih lahko postavimo. 

 

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje so nadgradnja predavanj z eksperimenti, ki jih opravite sami pod vodstvom asistentov in demonstratorjev. Potrebno je opozoriti, da so Laboratorijske vaje obvezne. Brez opravljenih laboratorijskih vaj ni mogoče opravljati ne kolokvija ne pisnega izpita, torej tudi ne ustnega izpita. Vsak študent mora biti pozoren, da laboratorijske vaje in vse s tem povezane obveznosti opravi pravočasno. Urnik predmeta se nahaja tukaj. V letošnjem letu bomo eksperimentalno uvedli še alternativen način opravljanja laboratorijskih vaj, ki bodo morda zanimive za tiste, ki si želijo biti nekoliko bolj samostojni in inventivni. Več si lahko preberete v tem opisu. 

 

Kolokvij

Kolokvij je en sam in ni obvezen. Se pa pozitivno opravljen kolokvij šteje kot pozitivno opravljen pisni izpit, zato je seveda smiselno, da se ga študenti udeležite. Pogoj, da lahko opravljate kolokvij so opravljene t.i. sprotne obveznosti, ki se lahko iz leta v leto spreminjajo in so predstavljene na začetku semestra. Običajno vključujejo sprotno opravljanje domačih nalog in opravljene laboratorijske vaje. Če ste začetno predavanje zamudili, se o tem pozanimajte pri svojih kolegih. Običajno (razen če ni eksplicitno rečeno, da ni potrebno) se je potrebno na kolokvij prijaviti na sistemu Studis. Običajno je maksimalno število točk na kolokviju 100, za pozitivno pa je potrebno doseči 50%. Če na kolokviju dosežete 50 ali več %, se ocena prizna kot opravljen pisni del izpita z enako oceno. Negativno ocenjen kolokvij (< 50%) ne prinaša negativnih posledic in se ne šteje kot neopravljen pisni del izpita. Še vedno se torej lahko prijavite na prvi pisni izpitni rok.  

Skupna ocena predmeta je sestavljena iz ocene pisnega in ustnega dela. Za končno pozitivno oceno morata biti obe oceni pozitivni (6 ali več). 

Pisni izpit

Datumi pisnih izpitov so vnaprej določeni. Študenti se morate na pisni izpit prijaviti preko sistema Studis. Pisni izpit je po obliki in vsebini običajno podoben kolokviju. Tudi zato se je smiselno predhodno udeležiti pisanja kolokvija. Način ocenjevanja je enak kot pri kolokviju. Na pisnem delu imate lahko en list s (TEMI) formulami, ki pa ne smejo biti dodatno popisane. V pomoč pri pripravi na kolokvij/izpit so vam lahko v pomoč stari kolokviji/izpiti z rešitvami, ki jih najdete na spletni strani predmeta na Studisu. V pomoč je lahko tudi tale spisek nalog po tematikah (poglavjih), ki temelji na starejših kolokvijih/izpitih. Ti izpiti/kolokviji vsebujejo tudi razložene rešitve.  

Ustni izpit

Po opravljenem pisnem izpitu se lahko prijavite na ustni izpit. Roki so objavljeni v sistemu Studis. Prijavite se lahko na poljubni razpisani rok. Običajno poteka ustni izpit tako, da vsak študent dobi po tri vprašanja (elektrostatika, tokovno polje, enosmerna vezja) ter nekaj časa, da si na list zapiše odgovore in razmisli, kako bo odgovoril na vprašanja. Vprašanja so v osnovi sestavljena iz naslovov poglavij. Za lažjo pripravo so TU zbrana poglavja, ki jih bomo obravnavali pri predmetu. (Ta imate lahko na izpitu)

Literatura

V skriptarnici FE lahko nabavite skripto D. Križaj, Osnove elektrotehnike 1 (Elektrostatika, Tokovno polje, Enosmerna vezja). Dodatek skripti je zbirka Matlabovih ukazov (programčkov), ki so bili uporabljeni za izračune in izris grafov v skripti (html (brez slik), docx (s slikami), pdf ( s slikami)). Poleg tega lahko uporabite tudi Dodaten material, ki vsebuje primere računanja vezij iz skripte OE1 in 2 - Vezja. 

Poleg tega potrebujete še skripto za laboratorijske vaje.

Pri delu boste pogosto potreboval določene trigonometrične formule ali odvode/integrale. Na spletu lahko najdete vrsto predlog, tu vam ponujam dve od mnogih: trigonometrija, odvodi/integrali.

 

 

 

 


 Nekaj starih povezav:

- osnovna stran predmeta

- kvizi pri premetu OE1 (geslo je dk)