Predstavitev predmeta Osnove elektrotehnike 2 za  visokošolski študij

predavatelj: Prof. Dr. Dejan Križaj

 

Snov predmeta

Predmet Osnove elektrotehnike 2 se navezuje na predmet Osnove elektrotehnike 1 in ga smiselno nadgradi. V prvem delu predmeta spoznamo magnetne pojave ter njihov pomen v elektrotehniki. Pri tem se srečamo s pojmi kot so gostota magnetnega pretoka, magnetni pretok (fluks), magnetna poljska jakost, permeabilnost, induktivnost ipd. Pomemben del je tudi obravnava časovno spreminjajočega magnetnega polja, kjer se srečamo s pojavom inducirane napetosti. Drugi del predmeta se začne z obravnavo prehodnih pojavov, kjer nas zanima, kako se časovno spreminja tok in napetost v vezju ob vklopu ali izklopu. Nato se posvetimo obravnavi vezij pri izmeničnih signalih, kjer spoznamo obravnavo s kompleksnim računom. Predmet zaključimo z obravnavo trifaznih sistemov.

Razdelitev predmeta

Tako kot predmet Osnove elektrotehnike 1 je predmet Osnove elektrotehnike 2 sestavljen iz treh sklopov:

    1. Predavanja
    2. Auditorne vaje
    3. Laboratorijske vaje

Potrebno je opozoriti, da so predvsem Laboratorijske vaje obvezne. Brez opravljenih laboratorijskih vaj ni mogoče opravljati ne kolokvija ne pisnega izpita, torej tudi ne ustnega izpita. Vsak študent mora biti pozoren, da laboratorijske vaje in vse s tem povezane obveznosti opravi pravočasno. Urnik predmeta se nahaja tukaj.

Sestavni del laboratorijske vaje je tudi seminar. Seminar naredi vsak študent samostojno z domačim delom z uporabo računalniških orodij. V okviru seminarja boste z izbranim računalniškim orodjem (Matlab, Octave, Matematica, Python) narisali graf, v katerem bo prikazana funkcijska odvisnost določene veličine, kot na primer odvisnost gostote magnetnega pretoka od razdalje ali pa časovna oblika toka/napetosti pri prehodnem pojavu itd.  

 Navodila za pripravo in izdelavo seminarja so v naslednjih povezavah:

- predloga (template in navodila): docxPDF

Pomoč izdelavo seminarja (Matematična orodja):

Matlab primeri iz skripte (tudi v obliki docx datoteke)

Osnove dela s programi Matlab, Octave, Python, ...

Risanje grafov

 

Kolokvij

Kolokvij je namenjen spremljanju sprotnega dela.  Namenjen je le tistim študentom, ki so vpisani v prvi letnik. Lahko so tudi "ponavljalci", važno je, da so v sistemu Studis vpisani  v prvi letnik. Na kolokvij se je potrebno prijaviti v sistemu Studis. Imeli bomo tri kolokvije, ki jih bomo smiselno porazdelili med tretjine semestra. Na koncu bo štelo povprečje vseh treh kolokvijev, ki mora biti več kot 50%, da se vam priznajo kolokviji kot opravljen pisni del izpita. 

Skupna ocena predmeta je sestavljena iz ocene pisnega in ustnega dela v razmerju 1/1. Za končno pozitivno oceno morata biti obe oceni pozitivni (6 ali več). 

Pisni izpit

Datumi pisnih izpitov so vnaprej določeni v sistemu Studis. Študenti se morate na pisni izpit prijaviti preko sistema Studis. Pisni izpit je po obliki in vsebini običajno podoben kolokviju. Tudi zato se je smiselno predhodno udeležiti pisanja kolokvija. Način ocenjevanja je enak kot pri kolokviju. 

Ustni izpit

Po opravljenem pisnem izpitu se lahko prijavite na ustni izpit. Roki so objavljeni v sistemu Studis. Prijavite se lahko na poljubni razpisani rok. Običajno poteka ustni izpit tako, da vsak študent dobi po tri vprašanja (magnetostatika, dinamika, izmenični signali) ter nekaj časa, da si na list zapiše odgovore in razmisli, kako bo odgovoril na vprašanja. Vprašanja so v osnovi sestavljena iz naslovov poglavij. Za lažjo pripravo so TU zbrana poglavja, ki smo jih obravnavali pri predmetu.

Literatura

V skriptarnici FE lahko nabavite učbenik D. Križaj, Osnove elektrotehnike 2: Magnetika, ki obsega poglavja prvega dela predmeta. Dodatne vsebine, ki se sproti dopolnjujejo, so na voljo na tej povezavi.

Snov drugega dela predmeta (Vezja z izmeničnimi signali) obravnava skripta D. Križaj, Osnove elektrotehnike 1 in 2: Električna vezja . Skripta je od 2019 na voljo v PDF obliki za dolpoteg. Ob skripti lahko uporabite Dodaten material, ki vsebuje nekatere povezave na spletne strani, ki so zapisane v skripti ter predvsem povezave na Matlab datoteke za izračune in izrise, ki so uporabljeni v skripti.

Poleg tega potrebujete še skripto za laboratorijske vaje, ki jih dobite na začetku semestra.

Pri delu boste pogosto potreboval določene trigonometrične formule ali odvode/integrale. Na spletu lahko najdete vrsto predlog, tu vam ponujam dve od mnogih: trigonometrija, odvodi/integrali.

Pri obravnavi magnetnih struktur bomo potrebovali list z magnetilnimi krivuljami za različne materiale. 

 

Priprava na izpit

Na pisnem delu imate lahko en list s temi formulami, ki pa ne smejo biti dodatno popisane. Na listu lahko le dorišete slike, ne smejo pa biti dodane formule. Alternativno imate lahko tudi pri sebi starejši spisek formul.

V pomoč pri pripravi na kolokvij/izpit so vam lahko v pomoč stari kolokviji/izpiti z rešitvami, ki jih najdete na spletni strani predmeta na Studisu.

V pomoč je lahko tudi TA razdelitev nalog po snovi in težavnosti.

Predlagam tudi sprotno reševanje kvizov:  kvizi pri premetu OE2 (geslo je dk)

 

Seminar

Pri predmetu OE2 boste samostojno opravili eno seminarsko nalogo. Namen naloge je seznanitev z osnovnimi računalniškimi orodji za numeričen izračun enačb in izris grafov v elektrotehniki. Pri tem posebno priporočam uporabo programov Matlab ali Octave, lahko pa tudi Matematica ali Python. Primere uporabe teh programov najdete na TEJ spletni strani. Seminarsko nalogo izdelajte po tej predlogi (PDF, doc). Zgledujete se lahko po izdelanem primeru (PDF, doc).

Pravočasna oddaja seminarja je pogoj za možnost opravljanja kolokvija.

 


 Nekaj starih povezav:

- osnovna stran predmeta