Primeri nalog iz Osnov elektrotehnike 2 rešeni s programom MATLAB

 

1. Primer: Gostota magnetnega pretoka vzdolž osi tuljavice

2. Primer: Gostota magnetnega pretoka v koaksialnemu kablu

 

Za ogled ostalih primerov shranite datoteko vaje.zip, jo razpakirajte ter poženite datoteko vaje.m v okolju programa Matlab. Primere je izdelal Andrej Krenker, študent FE.

V sklopu te aplikacije je prikazanih 5 primerov:

 • Gibanje elektrona v magnetnem polju: (vaja1r.m)

Elektron leti z določeno hitrostjo pod kotom na z os. Ko prileti skozi koordinatno izhodišče vklopimo magnetno polje, ki kaže v smeri osi z in opazujemo njegovo trajektorijo leta.

 • Gibanje elektrona v električnem in magnetnem polju: (vaja2r.m)

Vzdolž z osi je homogeno magnetno polje, vzdolž y osi pa homogeno električno polje. Elektron ima v času t=0 hitrost v smeri osi z. Opazujemo trajektorijo leta.

 • Magnetno polje v osi tuljave: (vaja3r.m)

Ta primer je prikazan z manjšimi spremembami v nadaljevanju

 • Jakost magnetnega polja v koaksialnem kablu (vaja4r.m)

Ta primer je prikazan z manjšimi spremembami v nadaljevanju

 • Magnetno polje v okolici dveh premih vodnikov (vaja5r.m)

Prikazuje magnetno polje v okolici dveh premih vodnikov (dvovoda), pri čemer lahko teče tok v isto ali nasprotno smer. Vsebuje 2D prikaze z vektorji in gostotnicami.

fig5_1.GIF (19825 bytes)

Magnetno polje dveh vodnikov, če teče tok v nasprotno smer.

fig5_2.JPG (31394 bytes)

Magnetno polje dveh vodnikov, če teče tok v isto smer.

 

 

 

 

 

Gostota magnetnega pretoka vzdolž osi tuljavice

Izhajamo iz znanega izraza za magnetno polje v osi tokovne zanke in s seštevanjem (integracijo) delnih prispevkov ovojev izpeljemo izraz (glej auditorne vaje in predavanja):

wpe19.jpg (5431 bytes)

Vhodni podatki:
 • polmer tuljavice r=0.02m
 • dolžina tuljavice l=0.1m
 • število ovojev n=1000
 • tok skozi ovoj i=1A

 

function vaja3b
% IZRACUN POLJA B V SREDINI TULJAVE
%Vnos podatkov
r = input('Polmer tuljave (v [m] ali R=0.02m): ');
if isempty(r); r=0.02
end;
l=input('Dolzina tuljave (v [m] ali L=0.1): ');
if isempty(l); l=0.1
end;
n=input('Stevilo ovojev ali N=1000:');
if isempty(n); n=1000
end;
i=input('Tok skozi en ovoj ali I=1A (v [A]): ');
if isempty(i); i=1
end;
% Definiram koordinato Z
z=[-l*1.5:.01*l:l*1.5];
% Izracun polja
b=2*pi*n*i*10^(-7)*((z+l/2)./sqrt(r^2+(l/2+z).^2)+(l/2-z)./sqrt(r^2+(l/2-z).^2))/l;
% Prikaz rezultatov
figure;
axes('Units','normalized')
plot(z,b,'linewidth',4)
xlabel('x / m');
ylabel('B / T');

fig3c.GIF (13961 bytes)

 

 


Gostota magnetnega pretoka v koaksialnemu kablu

 

Izračunamo gostoto pretoka znotraj koaksialnega kabla z uporabo Ampereovega zakona. Le-tega moramo uporabiti posebaj za notranjost žile, v izolatorju in v plašču. Dobimo:

wpe18.jpg (4930 bytes)

Vhodni podatki:
 • polmer notranje žile a=0.01m
 • polmer zunanje plsti izolatorja b=0.02m
 • polmer zunanje plasti kabla c=0.03m
 • tok v zili (in ovoju) i=1A
 • relativna permeabilnost kabla m r=1
function vaja4c
% Polje B v koaksialnem kablu
% v primeru, da ima kabel magnetne lastnosti, moramo polje v prevodniku pomnoziti
% z relativno permeabilnostjo mr
m0=4*pi*1e-7;
mr=1;
% Preberem globalne spremenljivke in jih iz nizov pretvorim v stevila
a = input('Polmer notranje zile v [m]: ');
if isempty(a); a=0.01
end;
b=input('Polmer zunanje plasti izolatorja v [m]: ');
if isempty(b); b=0.02
end;
c=input('Polmer zunanje plasti kabla v [m]:: ');
if isempty(c); c=0.03
end;
i=input('Tok v notranji zili v [A]: ');
if isempty(i); i=1
end;
% Definiram podrocje izrisa
r1=[0:.01*a:a];
r2=[a:.01*b:b];
r3=[b:.01*c:c];
%IZRACUN
% Notranja zila
B1=mr*m0*i*r1/(2*pi*a^2);
% Izolacija
B2=m0*i./(2*pi*r2);
% Zunanja zila
B3=mr*m0*i*(c^2-r3.^2)./(2*pi*r3*(c^2-b^2));
% Predstavitev rezultatov
figure;
axes('Units','normalized');
plot([r1 r2 r3],[B1 B2 B3])
xlabel('r / m');
ylabel('B / T');
fig4c.GIF (10133 bytes)